Občanské sdružení Antonín

Logo

Aktuální nabídka

Občanské sdružení Antonín pořádá:


Víkendové pobyty

Víkendový aktivní a zážitkový pobyt pro seniory a dospělé na chalupě ANTONÍN

Více...


www.chalupa-antonin.com

Historie

V roce 1996 vzniklo Občanské sdružení L.I.T. (letních integračních táborů), které se zabývalo pouze pořádáním letních integračních táborů různého zaměření. Protože jsme chtěli naši činnost rozšířit a zkvalitnit, bylo třeba změnit stanovy. V této souvislosti došlo i ke změně názvu na Občanské sdružení Antonín.

historie-1 historie-2

Původní stanovy

I. Název sdružení

Občanské sdružení L.I.T. (letních integračních táborů)

II. Sídlo

U Lučního mlýna 34, Opava 5 – Kateřinky, 747 05

III. Cíl činnosti

  1. Výchova a vzdělávání sluchově a mentálně postižených dětí a mládeže
  2. Integrace sluchově a mentálně postižených a zdravých dětí a mládeže
  3. Pořádání letních integračních táborů

IV. Orgány sdružení

  1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská konference.
  2. Výkonným orgánem sdružení je tříčlenný výbor, který mezi konferencemi řídí činnost sdružení. Způsob volby členů výboru stanoví členská konference schváleným volebním řádem. Výbor se schází podle potřeby.

V. Zásady hospodaření

  1. Základním finančním zdrojem sdružení jsou členské příspěvky, příspěvky rodičů dětí a mládeže, které se účastní letních integrovaných táborů a další příjmy.
  2. Evidence finančních prostředků je vedena podle obecně platných směrnic.
  3. Zřízení běžného účtu u nejbližšího finančního ústavu

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
V Opavě dne 9.9.1996